Biografi Imam Nawawi

Imam Nawawi

Biografi Imam Nawawi

Beliau adalah Al-Imam, Al-Hafizh, Syaikhul Islam, Muhyiddin, Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam An-Nawawi, seorang yang sangat wara’ dan zuhud. Nawawi di sandarkan kepada Nama Kampung beliau Nawa, sebuah kampung di kota Damaskus, ibukota Suriah sekarang. sedangakan Hizam dibangsakan kepada Kakek beliau Hizam, Beliau dilahirakan di bulan Muharram tahun 631 H

beliau bermukim di Damaskus selama 28 tahun, menurut Ibnu Mubarak : Seseorang yang menetap di suatu negeri selama 4 tahun, dia akan dinisbahkan ke negeri tersebut! saat beliau berusia 7 tahun, waktu beliau tidur di samping bapaknya pada malam 27 ramadhan, tiba-tiba beliau terbangun dari tidurnya di tengah malam. beliau membangunkan bapaknya sembari berkata : ya abati cahaya apakah ini yang memenuhi rumah kita, maka terjagalah semua isi rumah "padahal kami tidak melihat apa-apa, sayapun menyadari bahwa inilah malam lailatur qadar" ujar bapaknya, ini menunjukan bahwa beliau mempunyai kelebihan saat masih kecil malahan menurut kisah yang disampaikan oleh Syekh Yasin yusuf Marakesy, salah seorang waliyullah (687 h) saya melihat syekh saat beliau berumur 10 tahun di Nawa, anak-anak memaksanya untuk bermain-main, namun beliau berlari menghindarinya sembari menangis sebab paksaan mereka, beliau menyibukkan diri membaca Al-quraan saat itu, sehingga hati saya tertarik pada beliau, sedangkan bapaknya membawanya ke toko walaupun begitu jual beli tidak melalaikan beliau dari Al-quraan, sayapun mendatangi gurunya dan saya berpesan: diharapkan nantinya dia akan menjadi orang sangat alim dan paling zuhud di zamannya, manusia akan mengambil manfaat darinya! "apakah anda ahli nujum? tanya guru tersebut "bukan, hanya sanya Allah memberi ilham kepada saya tentang itu", maka sang guru menyampaikan berita tersebut kepada bapak beliau, bapaknyapun terus-menerus memotivasi Imam Nawawi hingga menamatkan Quran pada usia beliau baligh. tatkala usianya beranjak 9 tahun bapak beliau membawanya ke Damaskus di tahun 649 h, maka Imam nawawi tinggal di Madrasah Rawahiyyah, beliau tetap disana tampa berpindah kemanapun hingga beliau meninggal, syekh Yafi(768 h) berkata : saya mendengar sebab beliau memilih menetap di Damaskus (dimsyk) daripada tempat lain karena kehalalannya"

Tahun 651 h beliau naik haji bersama bapaknya, beliau melakukan perjalanan di awal bulan rajab, sehingga bisa menetap di Madinah Munawwarah sebulan setengah bertepatan hari jum'at tahun itu, menurut cerita bapaknya saat mau berangkat dari Nawa hingga hari Arafat Imam nawawi demam namun beliau begitu sabar, tidak mengeluh sama sekali. Setelah sempurna haji, beliau berdua ke Nawa, dan setelah itu kembali lagi ke kota Damaskus, Allahpun melimpahkan untuknya ilmu pengetahuan yang banyak, hingga nyatalah tanda-tanda kecerdasan dan pemahaman beliau, beliau menghafal Muqaddimah Jarjani dalam bidang ilmu nahwu dan Muntakhab pada ilmu usul, beliau juga menghafal kitab Tanbih selama 4 bulan setengah dan menghafal rubu' ibadat kitab Muhazzab serta mendengar syarah dan tashihahan syekhnya Kamal Ishak Magribi (650 h), beliau sangat kosisten belajar pada syekhnya tersebut hingga membuat syekhnya tersebut kagum pada keistiqamahan Imam Nawawi, syeknyapun sangat mencintai beliau dan dijadikan Imam Nawawi sebagai pengulang pelajaran di halqahnya di karenakan jama'ah yang membludak.

Kesibukan dalam menuntut ilmu

Sentantiasa Imam Nawawi bergelut dengan ilmu pengetahuan dan juga mengikuti gurunya syekhnya Kamal Ishak Magribi dalam hal ibadah dari shalat, puasa dahra (puasa tiap hari selain hari yang hari yang diharamkan), zuhud, wara' dan tiada menyia-nyiakan sedikitpun waktunya lebih-lebih setelah wafat gurunya tersebut, beliau menambah kesibukannya dalam ilmu dan amal, disebutkan beliau tiap hari membacakan 12 pelajaran dihadapan guru-gurunya, para gurunya mensyarah dan metashihnya. 12 pelajaran tersebut adalah kitab Wasid dua kali pertemuan, Muhazzab tiga kali, Lum'a Ibnu Jani bidang ilmu nahwu sekali, Islahul Mantiq ibnu Sikkit tentang bahasa sekali, pelajaran tasrif sekali, ushul fiqh sekali, Lum'a Abu Ishaq sekali, Muntakhab Syekh Fakhrur Razi sekali, mempelajari nama-nama Rijal sekali, dan Ushuluddin sekali, disamping itu beliau juga semoga allah meridhainya memberi cacatan dan penjelasan pada ibarat, bahasa dan persoalan yang musykil pada pelajaran yang beliau tekuni. pernah suatu kali hatinya terlintas buat mempelajari ilmu kedokteran, beliaupun membeli kitab Al-qanun Ibnu sina, bertekad mendalaminya, seketika itu hatinya menjadi gelap, beberapa hari beliau tidak mampu berbuat apapun, beliaupun berpikir kenapa hal ini terjadi, darimana sumbernya, Allahpun mengilhamkan kepadanya bahwa penyebabnya adalah karena beliau menyibukkan diri mempelajari ilmu kedokteran, mungkin inilah salah satu cara menarik hambanya lebih fokus pada ilmu agama, agar beliau benar-benar menjadi ahli dalam bagian itu, bukan berarti ilmu kedokteran itu tidak penting, malahan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa ilmu itu dua: ilmu Agama dan Ilmu Kedokteran, beliaupun menjual kitab aku qanun, dan mengeluarkan dari rumahnya semua ilmu yang berkaitan dengan kedokteran, sehingga hati beliau kembali bersinar seperti sedia kala.

Ibnu 'Attar pernah menyebutkan: guru saya menceritakan bahwa beliau tidak menyia-nyiakan waktu malam dan harinya selain untuk mempelajari ilmu sampai-sampai sedang berjalan di jalanpun beliau mengulang dan mutala'ah, hal seperti ini terjadi hingga enam tahun, kemudian beliau menyibukkan diri dengan mengarang, dan menasehati kaum muslimin dan penguasanya, serta sangat kuat bermujahadah melawan nafsu, beramal dari yang halus-halus permasalahan Fiqh, sangat ingin keluar dari kontrovesial para ulama, muraqabah pada amalan-amalan hati dan memyucikannya dari sifat-sifat buruk, mengintropeksi dirinya selangkah demi selangkah.Beliau sangat mendalami semua bidang pengetahuan, hafal hadis Rasullullah Sallallahu’alaihi wasalam, mengenal pembagian hadits shahih, hadits bermasalah, aneh lafadnya dan sumber-sumber penggalian hukum ahli fiqh, mengahafal Mazhab dan qaedah-qaedah dan ushulnya, pendapat para sahabat dan tabi'in serta perbedaan pendapat ulama dan kewafatan mereka, beliau menempuh jalan salaf, semua waktunya digunakan pada berbagai ilmu dan amal, beliau tidak makan dalam sehari semalam kecuali sekali setelah Isya dan sekali minum ketika sahur, beliau tidak berumah tangga sampai beliau meninggal, karena telah merasa kelezatan ilmu.

Syaikh-syaikh Imam Nawawi

a. Dalam Ilmu Fiqh
1. Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman, magribi Muqaddisi, beliau adalah guru pertamanya dalam ilmu fiqh, beliau seorang Imam yang disepakati ketinggian ilmu dan zuhudnya, wara’ dan banyak ibadah.
2. Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad, saat itu menjadi mufti Damsakus, beliau seorang yang arif, Zahid, wara’ dan ahli ibadah.
3. Imam Abu Hasan Salar bin Hasan, yang berkumpul padanya kealiman dan keimaman.
Imam Nawawi mengambil ilmu fiqh kepada mereka dengan cara metashih, menyimak, mesyarah dan memberi cacatan.

b. Pada Ilmu Tariqat
Menurut Syaikh Subki di dalam kitabnya Tabaqatul Qubra, guru Imam Nawawi dalam bidang Tariqat adalah Syaikh Yasin Marakaisy, Imam Nawawi sering mengunjunginya dengan memelihara sopan santun dan beliau mengambil berkah padanya serta bermusyarah dengan beliau tentang berbagai persoalan.

c. Pada Ilmu Hadits
1. Syaik Muhaqqiq abi Ishaq Ibrahim bin Isa Muradi Andalusi AS-syafii
2. Syaikh Hafid Zain Abi Buqa Khalid bin Yusuf ibnu Sa’ad Nablusi, Imam Nawawi membacakan kiatab Kamal fi Asma Rijal dihadapan beliau.
3. Syakh ‘Ali Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Ahmad bin fadl wasithi
4. Abi Abbas Ahmad bin Dhaim Muqaddisi salah satu pembesar fuqaha mazhab Hambali
5. Abi Muhammad Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari, salag seorang ahli fiqh mazhab Hambali.
6. Syaikh Syams Ibnu Farj Abdurrahman bin Syaikh Abi Umar Muhammad ibnu Ahmad bin Qudamah Muqaddisi bermazhab Hambali, bilau ini adalah termasuk guru besarnya imam Nawawi.
7. Guru dari para guru Syaik Syarif Abi Muhammad Abdul ‘Aziz bin Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Mukhsan Al-Anshari dan banyak lagi syaik-syaik beliau lainnya.

d. Pada Ushul Fiqh
1. ’Alamah Qadhi Abi Fath Umar Bin Bandar bin Umar Al-taflisi As-syafii, beliau membacakan kitab Muntakhab karya Ar-Razi dan dan sebagian dari kitab Al-Mustasfa imam ghazali di hadapannya.
2. Qadhi ‘izd Abi Mufakhar Muhammad bin Abdul qadir bin Abdul khaliq Bin Sha’I Al-anshari Ad-dimsyiq As-syafii

e. Pada Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf
1. Syaikh ‘Ali fakhr Al-Maliki, membeliau mempelajai kitab Al-luma’ karya Ibnu Jani kitab beliau.
2. Syaikh Abi Abbas Ahmad bin Salim Al-Mishri seorang ahli Nahwu dan Tasrif dan bahasa, beliau mempelajari kitab Ishlahul Mantiq karya Ibnu sikit dan kitab Tasrif secara pembahasan mendalam
3. ’Alamah Jamal Abi ‘Abdullah Muhammad bin Abdullah ibnu Maliki Jaini yang terkenal dengan Ibnu Malik, kepada beliau imam Nawawi mempelajari semua karya Imam malik serta memberikan cacatan.

Karya-karya
Imam Nawawi Rahimullahu Menyusun sekitar 50 kitab, dalam usianya yang pendek dan waktunya yang sedikit. demikianlah Allah melimpahkan keberkahan kepada beliau.

Diantara kitab-kitabnya :
1. Syarah Muslim, menurut hafidz Saqawi : Syarah Muslim ini sangat besar keberkahannya, di dalam terkumpul syarah-syarah Ulama dahulu.
2. Riyadus Shalihin.
3. Al-Adzkar
4. Arbain, yang banyak disyarah oleh para Ulama
5. Tibyan
6. Tarkihs fil Ikram wal qiyam
7. Al-irsyad fi ulumul hadits
8. Tahzib Al-asma wa lughat
9. Raudtut Thalibin
10. Minhaj, menurut Al-Hafidz Syaqawi kitab ini besar manfaatnya dan paling banyak dihafal setelah Imam Nawawi meninggal,
11. Majmu’, menurut Qadhi Safd : kitab ini tiada bandingannya dan belum pernah orang menyusun kitab seperti ini.
12. Al-Fatwa adalah susunan murid beliau Ibnu ‘Attar
13. .”AlIdhah fi manasik Hajj
14. Bustanul ‘Arifin, menurut Al-Hafid Saqawi adalah kitab sangat indah
15. Manaqib As-syafi’I, yang harus di ketahui oleh semua penuntut ilmu
 dan kitab-kitab lainnya

Kitab-kitab beliau sangat banyak banyak manfaatnya dan tersebar ke seluruh penjuru dan banyak orang berlomba ingin mendapatkannya, inilah hal yang nyata dari keberkahan kitab-kitab beliau

Qadhi Safdi dalam Thabaqat Syafiiyah, saat menguraikan biografi Imam Nawawi beliau berkata: Saya mendengar Jamaluddin Mahmud Bin Jumlah Dimsyiki As-syafi’i, pengkhutbah di Mesjid Jami’ al-Umawy, beliau berkata di hadapan para jama’ah masyaik masa itu bahwa beliau mendengar seseorang berkata, sedangkan beliau diantara tidur dan terjaga :Sesungguhnya Allah melimpahkan limpahan yang banyak ke Kubur Imam Nawawi, limpahan tersebutpun mengalir ke kitab-kitab beliau karena itulah Kitab-kitab beliau tersebar dan termasyur”.

Murid-muridnya

Pengajian beliau diikuti oleh para Ulama dan HAmin ‘afid serta pembesar-pembesar, ilmu dan fatwanya tersebar ke seluruh Negeri sebagian orang yang menenguk ilmu dari beliau adalah:
1. ’Alamah Khadim ‘Alauddin bnu ‘Attar.
2. Syaikh Abu Abbas bin Ibrahim bin Mus’ab seorang ahli Nahwu
3. Muhaddits Abu ‘Abbas Ahmad bin Faraj Isybili
4. Syaikh Syihab Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja’wan, seorang mufti yang zuhud
5. Syaikh Rasyid Ismail bin Usman bin Abdul karim bin Mu’allin bermazhab hanafi.
6. Jamal Rafi’ Samidi ibnu hajras bin sya’i, seorang ahli hadits dan banyak lainnya.

Diceritakan oleh ‘alamah faqih syarif abu Zakaria Munawi semoga Allah merahmati beliau dari Wali Allah syaikh Abi Zar’ah Al-‘iraqi bahwa para Jinpun membaca (mempelajari ilmu) dihadapannya, ada sebagian penuntun ilmu bersama beliau, tiba-tiba seekor ular masuk, penuntut ilmu tersebut ketakutan, Imam Nawawi menenangkannya sambil memperkenalkan bahwa ular tersebut adalah salah satu penutut ilmu dari golongan jin. Imam Nawawi berkata : Bukankah aku telah mencegahmu berubah seperti ini, beliaupun mempersaudara penuntut ilmu itu dengan jin tersebut, saat jin ingin pulang ke tempatnya di bagdad atau Iraq, meminta izin oleh penuntut ilmu kepada sang Imam untuk sama-sama berangkat untuk menenggok Negeri Jin tersebut, Syaikpun mengizinkan serta mengwasiatkan bahwa jin merubah dirinya berupa unta dan menyuruh penuntut ilmu tersebut mengenderainya dan berkata kepadanya ; Bila kamu merasa sangat dingin pejamkan matamu karena jin tersebut akan menerbangkannya ke udara, penuntut tersebut mengikuti semua pesan imam Nawawi sehingga turunlah mereka di tempat yang dimaksudkan kemudian merekapun kembali lagi bersama-sama dan syaik tidak memesan untuk dibawakan buah apapun dari tempat tersebut.

Dan termasyur bahwa Nabi khaidir berkumpul dengan Imam Nawawi . dan Imam Nawawipun berkata dalam Kitab Tahzib mayoritas para ulama berpendapat bahwa Nabi Khaidir masih hidup dan ada diantara kita.

Syaikh Mu’mar Abu Qasim ibnu Amir Mizzi, seorang syekh yang shaleh dan jujur, beliau termasuk kalangan Akhyar, bahwa beliau pernah bermimpi, beliau berkata : Saya mendengar suara Lonceng, saya merasa takjub, sayapun bertanya : Ada apa ini ?, maka ada orang menjawab : Malam ini diangkatnya wali Qutub yahya Nawawi –Rahimullah-, akupun terjaga dari tidur, maka aku terjaga dari tidur, aku tidak mengenal Syekh dan pernah aku sebelumnya, sewaktu aku memasuki Kota Damskus untuk suatu keperluan, aku menceritakan syaikh yang kutemui dalam mimpi kepada seseorang, orang itu berkata :Beliau adalah guru Besar Darul Hadis Asyrafiah, beliau sedang duduk disana menyampaikan pelajarannya, aku meminta petunjuk padanya dan aku memasuki majelis tersebut, aku mendapati syekh sedang duduk dikelilingi oleh para Jama’ah, tiba-tiba pandangan beliau menuju arahku, beliau bangkit berjalan ke arahku di ujung ruangan, meninggalkan jama’ah, tidak membiarkan saya berbicara, dan beliau berkata : Sembunyikanlah apa yang ada pada kamu, jangan kamu berbicara kepada seorangpun.kemudian beliau kembali ke tempatnya, dan tidak menambah lebih dari itu, dan saya belum melihatnya sebelum itu dan tak pernah bertemu beliau sesudahnya.

Menurut Hafidz Sakawi, para Ahli Kasyaf berkata: Imam Nawawi tidak meninggal sebelum menjadi wali Qutub.

Berkata Arif Muhaqqiq Mukasyif Abu Abdurrahman Muhammad Ikmimi Qaddasallahu sirrahu: Adalah Syaik menempuh jalan para Sahabat RA dan tidak aku Ketahui seorangpun pada masanya berjalan pada Jalan sahabat selainnya

Berkata syaik Takiyuddin Subki Tidak berkumpul sesudah Tabi’in Kumpulan yang berkumpul di hadapan Imam Nawawi dan di permudah seperti dipermudah kepada beliau.

Menyebutkan oleh seorang Wali Allah Abu Hasan Muqim di Mesjid Baitul Kahya yang di luar kota Damaskus, beliau berujar : Ketika kaki saya terkena sakit encok, Syaik membesuk saya, tatkala beliau duduk di sampingku beliau memulai berbicara tentang kesabaran, tiap kali beliau berbicara penyakitku sedekit demi sedikit berkurang, hingga hilang total, akupun menyadari bahwa hilangnya tersebut dengan berkat beliau.

Berkata oleh Jammaah di Nawa, Mereka meminta pada suatu hari agar beliau tidak melupakan mereka di hari qiyamat, beliau menjawab : Jika ada bagi saya disana kedudukan, demi Allah saya tidak akan masuk surga sedangkan orang yang kukenal masih dibelakangku”.

Menurut Syaikh Taki Muhammad bin Hasan Al-lakmi : Bahwa banyak kekeramatan imam Nawawi terlihat nyata seperti mendengar hatib (suara yang tidak Nampak wujudnya), membuka pintu yang terkunci dengan gembok dan mengembalikannya seperti sedia kala, membelah dinding di malam hari dan keluar dari seorang yang bagus rupanya, beliau berbicara dengan orang tersebut tentang kebaikan dunia dan akhirat, berkumpulnya beliau dengan para Aulia yang tersembunyi, tersingkap hal seseorang yang tidak mengetahui kecuali Allah dan orang bersangkutan, dan memberitau tentang kematian dirinya waktu beliau di Damaskus.

Apabila beliau berbicara, beliau membukanya dengan alhamdulilah dan memuji Allah, jika beliau menyebut Nama Nabi Muhammad belaiu menguatkan suaranya bershalawat kepada Nabi Muhammmad SAW, bila menyebut para Shalihin beliau menyebutnya dengan penuh ta’dimdan penghormatan, memuliakan, menyebut tentang kepemimpinan, sejarah hidup dan keramat mereka.

Diantara Kasyaf (terbuka hijabnya) apa yang diceritakan oleh Zain Umar bin Wardi saat menyampaikan biografi syamsu ibnu Naqib daripada sejarahnya, beliau berkata : Waktu saya bertemu Imam Nawawi saya masih anak-anak semoga Allah merahmatinya di hari-hari beliau menyibukan diri dengan Allah, beliau menyambutku sambil berujar :Selamat datang wahai Hakim Agung! Saya melihat tak ada seorangpun bersama beliau selain aku, maka belaiu berkata kepadaku: Duduklah Waha guru orang Syam!, akhir apa yang beliau katakana menjadi kenyataan.

Berkata oleh seorang ahli fiqh syaikh Abi ‘Ali Said bin Usman Syawa-I Al-jabaruthi: Saya melihat Nabi dalam mimpi saya berdiri tepi pantai yang terbelah, beliau bersabda: Apabila berbeda pendapat pengarang Muhazzab dan pendapat imam Ghazali dan Imam Nawawi, Ambillah dari pendapat Nawawi, beliau lebih mengenal sunnahku, aku bermimpi beliau pada kali kedua dan aku bertanya tentang imam Nawawi, Rasullullah menjawab :beliau adalah penghidup agamaku”

Wara’dan kesederhanaan hidup

Imam Nawawi tidak pernah memakan buah-buahan dari Damaskus, Ada orang bertanya Kenapa begitu?, beliau menjawab :Bahwa buah-buahan di Damaskus banyak dari harta Wakaf dan harta yang dilarang syara’ untuk dibelanjakan (Hajr) dan tidak bolehkan mempergunakan harta tersebut kecuali untuk suatu kemaslahatan atau dengan cara musaqah (paroan kebun) atau dengan kata lain meyerahkan pohon kurma atau anggur kepada perkerja agar memeliharanya dengan menyiram dan menjaganya dengan perjanjian bahwa bahwa dia berhak terhadap bagian yang jelas dari buahnya

Beliau meninggalkan semua yang bersifat keduniawian sehingga beliau tidak mengambil gaji satu dirhampun dari Madrasah Asrafiyah, tempat beliau mengajar bahkan beliau membeli kitab-kitab dan mengwakafkan ke Madrasah tersebut

Beliau tak pernah mengkomsumsi kurma muda dan air dingin seperti kebiasaan orang-orang Damaskus , beliau benar-benar menjauhi kelezatan dunia baik dari segi makanan dan lainnya. Beliau tidak menikah dikarenakan kesibukan dalam ilmu dan amal, beliau makan sehari semalam Cuma sekali dan sekali minum ketika sahur, bila beliau minum tak pernah meminum air dingin.

Imam Zahabi pernah berkata : Beliau bukanlah orang yang suka berlebihan dan bernikmat-nikmat sebab ketakwaaan, qana’ah dan wara’ dan muraqabah(merasa selalu dalam pengawasan Allah baik sendirian atau di tempat ramai, meninggal semua yang sia-sia, baik dari pakaian yang bagus, makanan enak atau memperindah tampilan, beliau berjenggot tebal dan sangat berwibawa, sedikit tertawa, tidak pernah bermain-main, selalu serius, berkata benar walaupun itu pahit, tidak takut pada celaan orang mencela kalau memang itu karena Allah.

Karena sangat wara’nya beliau jarang menerima tamu dari anak muda, malahan beliau menujuki mereka untuk belajar kepada Syeikh Aminuddin Asytari, karena pengetahuan agama dan amanatnya beliau berpendapat haram melihat Amrad (pemuda tampan) berbeda dengan pendapat Imam Rafi’I rahimahullah

Pujian para Ulama
1. Syekh ‘Alamah Alauddin Ali bin Ibrahim(Ibnu Attar), pelayan beliau.
“Guruku dan ikutanku adalah Imam yang mempunyai karya yang banyak serta sangat bermanfaat, ahli tauhid dan satu-satunya di masanya, banyak berpuasa, shalat malam, zahid pada dunia dan gemar pada akhirat, berakhlak tinggi dan mulia, ’Alim Rabbani, mendalam ilmunya dalam semua bidang(Muhaqqiq dan muzaqqiq), dan ketinggiannya pada zuhud, wara’, ibadat dan menjaga diri pada semua perkataan, perbuatan dan keadaan, baginya kekeramatan yang melimpah dan nyata, menghafal hadits-hadits Rasullullah Sallallahu ‘alaihi wassalam, mengenal keshahihan, ketimpangan, keghariban lafad-lafadz hadits dan keshahihan makna-maknanya dan penggalian hukum fiqh darinya, menghafal mazhab Syafi’i, qaedah-qaedah, ushul dan furu’nya serta mazhab sahabat , tabi’n, perbedaan pendapat ulama, kesepakatan dan ijma’ mereka.
2. Syekh Taqiyuddun Muhammad bin Hasan Al-lakhmi. “Beliau adalah orang yang ‘alim ilmu fiqh, cabang-cabangnya(furu’) dari pendapat-pendapat Imam Syafi’I dan sahabat-sahabatnya, selama 20 tahun mengajarkan berfatwa dan mengajarkan manusia ilmu dan fiqh, hadits, adab dan zuhud, tiada pada masa itu di Negeri-negeri orang Islam orang seperti beliau, muhaqqiq, hafidz, mantap dalam ilmu, wara’.mendalami hadits, mengetahui shahih, hasan dan hadits-hadits yang bermasalah, beliau di puji oleh para imam-imam yang shaleh dan Ulama-ulama yang ‘Arif, kaum muslimin mengalami kesedihan luar biasa setelah beliau meninggal.
3. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Fakhru Abdurrahman bin yusuf Ba’li
Beliau adalah Imam yang mendalam ilmunya, hafidz, menggeluti semua ilmu, mengarang kitab-kitab besar, sangat wara’ dan zahud, dan beliau selalu menyerukan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran raja-raja, pejabat-pejabat dan rakyat biasa, kita meminta kepada Allah meridhainya dan kita semua dengan berkat beliau.
4. Syaikh Quthubuddin Musa Yunaini Al-Hambali
Beliau seorang ahli hadits yang zahid, ahli ibadat yang wara’, sangat banyak pengetahuannya, pemilik karya bermanfaat, beliau satu-satunya orang wara’ dan banyak beribadat di masanya, menyedikitkan dunia, mencurahkan diri memberi manfaat dan menyusun kitab, sangat tawaddu’, kasar pakaian dan makanan, memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran.
5. Syaik Hafid Barzali. Beliau Seorang syaik, imam, al-Hafidz, Zahid, wara’, ahli ibadat, menyedikitkan dunia, dan berpuasa dahr(berpuasa setiap hari kecuali hari tasyriq)
6. Syaikh Syamsuddin Zhahabi berkata dalam kitabnya Syirul Nubula
Beliau seorang guru besar imam ikutan ummat, Al-hafidz, Zahid, ahli ibadat, ahli fiqh, mujtahid, Rabbani, syaikh Islam, seorang selalu melakukan kebaikan setiap hari, penghidup ilmu agama, pemilik karya-karya yang termasyur ke seluruh penjuru, yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, amal dan menyusun kitab, mengintropeksi diri, mencari keridhaan Allah Ta’ala, selalu beribadah, berpuasa, memuji Allah, berzikir dan melakukan wirid, menjaga panca indra dari maksiat dan perbuatan sia-sia, mengenal hadits, menggeluti ilmu-ilmu dan orang-orang yang meriwayatnya, pimpinan pada penukilan mazhab, mahir dalam semua pengetahuan islam.
Sedangkan di kitab Tarikhul Islam Imam zahabimenyebutkan
Beliau adalah Mufti Ummat, Syaikhul Islam, Al-hafidz, Zahid, satu-satunya ‘alim dan termasuk waliyullah.
7. Syaikh ‘Alamah Zainuddin Umar bin Wardi berkata pada tarikhnya:
Imam Nawawi adalah Syaikhul Islam, ”alim Rabbani, Zahid, penghidup Agama, beliau mempunyai perjalanan tersendiri pada semua ilmu, karya dan agama, keyakinan, wara’, zuhud, mencukupi dengan sedikit, ibadat, tahajjud dan takut pada Allah.
8. Wali Allah ‘Affif Yafi berkata pada kitab tarikhnya: Imam Nawawi syaikhul Islam Mufti manusia, muhaddits yang mantap, Muhaqqiq, mudaqqiq, sangat pandai, bermanfaat untuk orang dekat dan jauh, pengurai mazhab, member standard dan menyusunnya, salah satu ahli ibadah yang wara’ dan zuhud, ’Alim yang mengamalkan ilmunnya, peneliti yang mempunyai kelebihan, wali besar, pimpinan yang masyur.
9. Tajuddid Abu Nashr As-subki berkata dalam kitab Thabaqatus Syafi’iyyah Kubra
Beliau adalah guru besar dan Imam yang sangat ‘alim, penghidup Agama, abu Zakaria.syaikhul Islam, gurunya mutaakhirin, hujjatulllah untuk orang-orang yang akan datang, penyeru ke jalan salaf, beliau adalah yahya semoga Allah merahmatinya pimpinan yang mengendalikan dan mematahkan nafsu, zahid, tidak memperdulikan dunia yang hina, beliau hanya membangun agama.
10. Syaikh Al-hafidh ‘Imaduddin ibnu katsir berkata di kitab tarikhnya
Beliau adalah syaikh, seorang imam yang sangat alim, syaikh mazhab, pembesar ahli fiqh pada zamannya, yang menguasai inti pengetahuan orang-orang dahulu, seorang zuhud, ahli ibadat, memilih yang terbaik dari sauatu perkara, manusia berkumpul untuk mempelajari pengetahuan darinya, memfokuskan perhatian pada ilmu yang orang lain tidak mampu melakukannya, beliau tidak menyia-nyiakan sedikitpun waktunya.
11. Qadhi Safdh Muhammad bin abdurraman Usmani. Imam Nawawi adalah syaikhul Islam keberkahan bagi golongan syafi’iyah, penghidup dan penglurus mazhab, orang yang tetap mengamalkan pendapat paling rajah(kuat) diantara ahli fiqh, wali Allah yang ‘arif, qutb, hidup dalam kesusahan, wara’, memelihara diri, salah satu dari ulama ‘arifin, ahli ibadah yang shalih yang mengumpulkan diantara ilmu, ibadat, amal dan zuhud.
12. Syekh Taqiyuddin ibnu Qadhi suhbah berkata dalam Thabaqatus Syafiiyah
Beliau adalah seorang fiqh.al-hafidz, Zahid, salah satu orang yang sangat ‘alim, syaikhul Islam, penghidup Agama Abu Zakaria.

Nasehat dan wasiat

Kisahnya, suatu ketika seorang sultan dan raja, bernama azh-Zhahir Bybres datang ke Damaskus. Beliau datang dari Mesir setelah memerangi tentara Tatar dan berhasil mengusir mereka. Saat itu, seorang wakil Baitul Mal mengadu kepadanya bahwa kebanyakan kebun-kebun di Syam masih milik negara. Pengaduan ini membuat sang raja langsung memerintahkan agar kebun-kebun tersebut dipagari dan disegel. Hanya orang yang mengklaim kepemilikannya di situ saja yang diperkenankan untuk menuntut haknya asalkan menunjukkan bukti, yaitu berupa sertifikat kepemilikan.

Akhirnya, para penduduk banyak yang mengadu kepada Imam an-Nawawi di Dar al-Hadits. Beliau pun menanggapinya dengan langsung menulis surat kepada sang raja.
Sang Sultan gusar dengan keberaniannya ini yang dianggap sebagai sebuah kelancangan. Oleh karena itu, dengan serta merta dia memerintahkan bawahannya agar memotong gaji ulama ini dan memberhentikannya dari kedudukannya. Para bawahannya tidak dapat menyembunyikan keheranan mereka dengan menyeletuk, “Sesungguhnya, ulama ini tidak memiliki gaji dan tidak pula kedudukan, paduka !!”.

Menyadari bahwa hanya dengan surat saja tidak mempan, maka Imam an-Nawawi langsung pergi sendiri menemui sang Sultan dan menasehatinya dengan ucapan yang keras dan pedas. Rupanya, sang Sultan ingin bertindak kasar terhadap diri beliau, namun Allah telah memalingkan hatinya dari hal itu, sehingga selamatlah Syaikh yang ikhlas ini. Akhirnya, sang Sultan membatalkan masalah penyegelan terhadap kebun-kebun tersebut, sehingga orang-orang terlepas dari bencananya dan merasa tentram kembali.

Wafatnya

Pada tahun 676 H, Imam an-Nawawi kembali ke kampung halamannya, Nawa, setelah mengembalikan buku-buku yang dipinjamnya dari badan urusan Waqaf di Damaskus. Di sana beliau sempat berziarah ke kuburan para syaikhnya. Beliau tidak lupa mendo’akan mereka atas jasa-jasa mereka sembari menangis. Setelah menziarahi kuburan ayahnya, beliau mengunjungi Baitul Maqdis dan kota al-Khalil, lalu pulang lagi ke ‘Nawa’. Sepulangnya dari sanalah beliau jatuh sakit dan tak berapa lama dari itu, beliau dipanggil menghadap al-Khaliq pada tanggal 24 Rajab pada tahun itu. Di antara ulama yang ikut menyalatkannya adalah al-Qadly, ‘Izzuddin Muhammad bin ash-Sha`igh dan beberapa orang shahabatnya.

Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat-Nya yang luas dan menerima seluruh amal shalihnya. Amin.

Source : dari berbagai sumber

0 Response to "Biografi Imam Nawawi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel